بانک موبایل مناطق مشهد
بانک موبایل مناطق مشهد
نقشه مناطق مشهد
نقشه مناطق مشهد

برای استفاده از بانک مناطق مشهد به  روش زیر عمل می کنیم:

ابتدا دو فایل بالا (بانک موبایل مناطق مشهد - نقشه مناطق مشهد ) را دانلود می کنیم. پس از دانلود فایل ها ابتدا نقشه مشهد را باز نموده و کد پستی منطقه ی مورد نظر را به خاطر می سپاریم. سپس نرم افزار پیامک آموت را باز نموده و  ایجاد پیامک را انتخاب می کنیم. در این قسمت ابتدا متن مورد نظر را تایپ نموده و سپس همانند شکل زیر از قسمت انتخاب فایل ، انتخاب فایل متنی را انتخاب می نماییم . حال با انتخاب مسیر بانک موبایل مناطق مشهد (که از بالا دانلود نموده ایم) کدپستی مورد نظر را که به خاطر سپرده ایم را انتخاب مینماییم. می بینید که تمامی موبایل های منطقه مورد نظر در قسمت شماره ها نشان داده می شود و فقط نیاز است با کلیک روی برو به جعبه ارسال از تعداد شماره ها مطلع شده و با تایید آن ارسال به منطقه مورد نظر شروع شود.

ارسال منطقه ای

در صورتی که تعداد شماره های یک منطقه از میزان دلخواه شما بیشتر بود ، می توانید از انتهای فایل تعداد مورد نظر را پاک نمایید.